0985346633

Thông báo từ trung tâm

Thông báo từ trung tâm

Thông báo lịch nhận chứng chỉ Hiệu trưởng MN K5

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo:Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ Hiệu trưởng Mầm non K5 (Thi ngày 21/05/2017)Các anh...

Thông báo nhận chứng chỉ lớp Quản lý MN K8 (thi ngày 14/5/17)

Trung tâm Giáo dục VTE xin Thông báo:Hiện tại, Trung tâm đã có chứng chỉ lớp quản lý mầm non K8 (Thi ngày 14/05/2017)Các...

Tin tức