Tổng hợp câu hỏi ôn tập lớp Quản Lý Mầm Non

Tổng hợp câu hỏi ôn tập
Lớp Quản Lý Mầm Non

Giới hạn ôn tập như sau:
Áp dụng cho khóa thi ngày 18/11/2018
Module 1: Câu 1, Câu 3, Câu 10
Module 2: Câu 2, Câu 3, Câu 5
Module 3: Câu 1, Câu 6, Câu 10
Module 4: Câu 1, Câu 5, Câu 7
Module 5: Câu 1, Câu 3, Câu 5

(Hình thức thi: Tự luận, Đề mở)

Module 1 : Đường lối phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam
1. Hãy phân tích thực trạng nền giáo dục Việt Nam trong những năm qua? Chỉ rõ nguyên nhân của thực trạng ấy.
2.Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng và nhà nước đề ra.Theo bạn trong các giải pháp đó, giải pháp nào có ý nghĩa quyết định? Hãy giải thích và chứng minh nhận định của mình
3. Nêu các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2020.Tại sao nói “Đổi mới quản lý giáo dục” là giải pháp đột phá?
4. Hãy đánh giá thực trạng thực hiện giải pháp “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” ở bậc mầm non theo định hướng trong “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011 – 2020” hiện nay. Từ đó, anh/ chị hãy đề xuất các kiến nghị để giáo dục mầm non thực hiện tốt giải pháp trên.
5. Tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010
– Phân tích thành tựu và nguyên nhân?
– Phân tích yếu kém, bất cập và nguyên nhân?
6. Phân tích các giải pháp phát triển Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2011 – 2020
– Tại sao nói đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá?
– Tại sao nói phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là giải pháp then chốt?
7. Những thành tựu của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?
8. Tại sao nói: “Đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá”? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.
9. Tại sao nói: “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý” là giải pháp then chốt? Hãy phân tích và chứng minh nhận định trên.
10. Nêu những yếu kém của giáo dục và đào tạo Việt Nam trong những năm từ 2001 – 2010? Phân tích nguyên nhân?

Module 2 : Lãnh đạo và quản lý
1. Anh/chị hãy trình bày những đặc điểm riêng của quản lí giáo dục mầm non. Giải thích tại sao quản lí giáo dục mầm non lại có những đặc điểm đó?
2. Với vai trò là chủ trường mầm non anh/chị có những lưu ý gì trong quản lí nhân sự?
3. Anh/ chị hãy xác định cấu trúc của hoạt động quản lý và giải thích luận điểm: “Quản lý vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật và là một nghề”.
4. Với vai trò là một cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non,anh/chị sẽ ứng phó như thế nào với những thay đổi của ngành? Cho ví dụ minh hoạ.
5. Với vai trò là một cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục mầm non,anh/chị hãy nêu những nguyên tắc ứng xử cần thực hiện để xây dựng các mối quan hệ quản lý tốt?

Module 3 : Quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục và đào tạo
1. Hãy nêu các nguyên tắc và phương pháp quản lý giáo dục?
2. Theo bạn cần vận dụng các nguyên tắc quản lý giáo dục vào trường mầm non như thế nào cho hiệu quả?
3. Trình bày nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo?Phân tích một nội dung mà bạn tâm đắc nhất.
4. Chất lượng giáo dục là gì? Tại sao phải quan tâm đến chất lượng giáo dục? Với tư cách là cán bộ quản lý ở cơ sở giáo dục mầm non, anh/chị mong muốn chất lượng giáo dục tại đơn vị mình như thế nào?
5. Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước CHXHCNVN?
6. Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người dạy? Cho ví dụ? Quyền và nghĩa vụ của người học? Cho ví dụ? (Luật giáo dục)
7. Những điều viên chức không được làm? (Luật viên chức)
8. Nêu nhiệm vụ và quyền của giáo viên mầm non? Cho ví dụ cụ thể.
9. Phân tích các phương pháp đánh giá trong GDMN
10. Phân tích nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo?

Module 4 : Quản lý nhà trường
1. Hãy nêu các biện pháp tạo bầu không khí sư phạm lành mạnh trong trường mầm non?
2. Tác dụng của công nghệ thông tin đối với giáo dục ? Những khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình giảng dạy?
3. Với vai trò là người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, anh/chị hãy xác định những tiêu chuẩn (năng lực và phẩm chất) đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục. Hãy trình bày cơ sở để xác định các tiêu chuẩn trên.
4. Hãy phân tích các kỹ năng xây dựng môi trường giáo dục trong trường MN? Cho ví dụ cụ thể?
5. Hãy phân tích kỹ năng xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường?
6. Anh/ chị hãy phân tích các giai đoạn xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục tại một đơn vị. Cho ví dụ minh họa.
7. Trình bày cách thức tiến hành hoạch định nguồn nhân sự trong nhà trường. Theo bạn vấn đề nào là quan trọng nhất?
8. Phân tích các nội dung chủ yếu về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ở trường học.

Module 5 : Kỹ năng hỗ trợ quản lý trường mầm non
1. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo dân chủ. Cho ví dụ minh họa.
2. Phân biệt phương pháp luật đa số và phương nhất trí trong việc ra quyết định quản lý. Cho ví dụ minh họa. Rút ra kết luận sư phạm cho bản thân trong việc sử dụng các phương pháp ra quyết định quản lý.
3. Với tư cách là người chủ trì, anh/ chị cần tổ chức như thế nào để cuộc họp thành công?
4. Phân tích các phong cách lãnh đạo cơ bản theo quan điểm của Kurt Lewin.Cho ví dụ minh họa
5. Phân tích bản chất và ưu nhược điểm của phong cách lãnh đạo độc đoán. Cho ví dụ minh họa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here